Poniżej przedstawiam liczebniki od 10 do 1000 w w języku hiszpańskim.

Zaczniemy od tych prostszych, czyli od 10 do 30. Zobaczmy ich formy:

10 – diez 21 – veintiuno
11 – once 22 – veintidós
12 – doce 23 – veintitrés
13 – trece 24 – veinticuatro
14 – catorce 25 – veinticinco
15 – quince 26 – veintiséis
16 – dieciséis 27 – veintisiete
17 – diecisiete 28 – veintiocho
18 – dieciocho 29 – veintinueve
19 – diecinueve  30 – treinta
20 – veinte  

Jak na pewno zauważyliście, liczebniki powyżej dwudziestu składają się z veinte oraz takich liczebników jak uno, dos czy tres, trzeba natomiast pamiętać, że liczebniki te piszemy razem.

Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę to akcent graficzny, który pojawia się przy liczebniku veintidós, veintitrés oraz veintiséis.

Na przykład:

Tenemos diez dedos en las manos – Mamy dziesięć palców u rąk

El mes de febrero tiene veintiocho días – Luty ma dwadzieścia osiem dni

Somos veintidós vecinos en la casa – Jest nas dwudziestu dwóch mieszkańców (sąsiadów) w domu

Mi habitación del hotel es la quince – Mój pokój w hotelu to piętnaście

Tengo veintidós libros – Mam dwadzieścia dwie książki

Carlos tiene veintiséis años – Carlos ma dwadzieścia sześć lat

Zanim przejdziemy do kolejnych liczebników, zwrócę jeszcze uwagę na liczebnik veintiuno, który może sprawiać trochę problemów.

Otóż, jeśli określamy rzeczownik w rodzaju żeńskim, liczebnik ten będzie miał formę veintiuna. Na przykład:

En el salón hay veintiuna sillas – W salonie jest dwadzieścia jeden krzeseł

Natomiast, przed rzeczownikiem w rodzaju męskim jego forma będzie skrócona, jak widzimy to na przykładzie:

Tengo veintiún libros – Mam dwadzieścia jeden książek

Pełna forma, veintiuno będzie występowała, gdy po wspomnianym liczebniku nie pojawi się rzeczownik, na przykład:

Tengo veintiunoMam dwadzieścia jeden

Przejdźmy teraz do kolejnych liczebników, , które zachowują się trochę inaczej niż te, które poznaliśmy do tej pory, gdyż piszemy je osobo. Zobaczmy:

31 – treinta y uno 36 – treinta y seis
32 – treinta y dos 37 – treinta y siete
33 – treinta y tres 38 – treinta y uno
34 – treinta y cuatro 39 – treinta y nueve
35 – treinta y cinco

Zasada ta obowiązuje również przy pozostałych liczebnikach, czyli:

40 – cuarenta  70 – setenta
50 – cincuenta  80 – ochenta
60 – sesenta  90 – noventa

Na przykład:

En el aula hay cuarenta y tres estudiantes – W sali jest czterdziestu trzech studentów

Tengo treinta y dos días de vacaciones – Mam trzydzieści dwa dni wakacji

Mi abuelo tiene setenta y ocho años – Mój dziatek ma siedemdziesiąt osiem lat

Pozostały nam liczebniki od 100 do 1000, które mają następujące formy:

100 – cien 600 – seiscientos/as
200 – doscientos/as 700 – setecientos/as
300 – trescientos/as 800 – ochocientos/as
400 – cuatrocientos/as 900 – novecientos/as
500 – quinientos/as 1000 – mil

Zatrzymajmy się na chwilę przy liczebniku cien, gdyż zachowuje się on inaczej niż pozostałe.

Liczebnik cien będzie miał podaną formę, gdy nie nie wystąpi po nim żaden inny liczebnik, np.

En el parque hay cien árboles – W parku jest sto drzew

Jeśli natomiast po cien wystąpi inny liczebnik, wtedy przyjmuje on formę ciento. Na przykład:

El libro tiene ciento una páginas – Książka ma sto jeden stron

En este pueblo viven ciento sesenta y cinco personas – W tym miasteczku mieszka sto sześćdziesiąt pięć osób

To, co ważne, setki od dwustu do dziewięciuset posiadają rodzaj męski oraz żeński, który będzie dostosowany do rzeczownika, jaki będą określały. Na przykład:

doscientos coches doscientas casas
cuatrocientos libros cuatrocientas sillas

Na koniec omówimy liczebnik mil, czyli tysiąc. Parę przykładów:

Mil habitantes – Tysiąc mieszkańców

Dos mil casas – Dwa tysiące

Trzeba zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do języka polskiego liczebnik ten nie występuje  w liczbie mnogiej. Czyli przykładowo forma dos miles byłaby niepoprawna, a zamiast tego należy powiedzieć dos mil, tak jak widzimy to w powyższym przykładzie.

Również nie należy używać formy un mil, która w języku hiszpańskim jest niepoprawna

Kliknij, aby ocenić
[Ogółem: 6 Średnia: 5]